Galeries 
La Galeria de BRIAN
Brian est un artiste. Je suis son parain. Il est très jeune et pourtant, plein de talent. Il vit à Gérone dans le quartier de Font de la Polvora. Il est gitan. Sa vision des choses et sa façon de les retraduire, me laisse présager qu'il possède cette sensibilité qui nous transcandente et qui nous fait devenir Artistes.

Brian es un artista. Soy su padrino. Es muy joven y sin embargo lleno de talento. Vive en Girona en el distrito de "Font de la Pólvora". Es gitano. Su visión y su manera de ver las cosas y traducirlas, me dejaron predicción es que posee esta sensibilidad que trascendente y que nos hace ser artistas.

Brian és un artista. Sóc el seu padrí. És molt jove i no obstant això ple de talent. Viu a Girona al districte de font de la Pólvora. És gitano. la forma de veure les coses i els traduires, em van deixar predicció és que posseeix aquesta sensibilitat que transcendent i que ens fa ser artistas.